زیبای صبرجمیل به این است
که سکوت کنی درحالی که قلبت مجروح است
وزیبای هیبت شمادراین است که لبخندبزنی --
درحالی که درچشمانت هزارن قطره اشک جمع شده است،
باسلام به وبلاگ مکتب عمار خوش آمدید این وبلاگ برای عموم مردم است.
مدیریتش به عهده ی تمام مردم است چراکه شماهم به ماپیشنهادمیدهید هم ازما انتقادمیکنیدومابه نظرات شما احترام میگذاریم.
باتشکرازهمگی