دل مردم غمگین

جرم حق شد سنگین

حبس گلو سخنان چنین

بی صدا شدفریاد

کوچه های بیداد

غربت یاسه وجورزمین

ضرب دست صیاد  

آشیانی برباد

لاله عاشق وآتش کین