عینك كه اصل آن "آینك" بوده است از اختراعات ایرانیان به
  شمار می آید. پروفسور پوپ(Pop)
در كتاب "هنرهای زیبای ایران" عكس دسته عینكی را چاپ كرده كه مربوط به پیش از
میلاد بوده و در ایرا ن به دست آمده است. در بیمارستان
"گندی شاپور " هم یك بخش چشم پزشكی وجود داشت كه به
بیماران عینك می دادند. سپس اعراب كاربرد عینك را از ایرانیان
آموختند.