بسم رب الشهدا 
جمهوری اسلامی ایران به رنگ غم در آمده 
گویی خان طومان دیگری به راه افتاده است 
اما پرچم عباس (ع)بلنداست هنوز!!
.

.
به کوری چشم سفید همه حرمله ها 
پرچم عباس (ع)بلند است هنوز...!