می گویم از کنار زیارت نرفته ها
بالا گرفته کار زیارت نرفته ها

اشک و نگاه حسرت و تصویر #کربلا
این است روزگار زیارت نرفته ها

امسال #اربعین همه رفتند و مانده بود
هیات در انحصار زیارت نرفته ها

انگار بین هیات ما هم نشسته بود
زهرا (س) به انتظار زیارت نرفته ها

در روز #اربعین همه ما را شناختند
با نام مستعار زیارت نرفته ها

اما هزار مرتبه شکر خدا که هست
مشهد در اختیار زیارت نرفته ها

 ❣باب الحسین (ع) قسمت آنان که رفته اند
❣باب الرضا قرار زیارت نرفته ها

غم میخورم برای دل رهبرم که هست
تنها طلایه دار زیارت نرفته ها