یاهو
گاهی اوقات آدما بخاطر کشش وجذب یک سری مسائل ازاهدافشون ووظایفشون غافل میشن 
البته طبیعه...
هیچ چیز برایم لذت بخش تر ازاین جانیست...
چون اینجا خودتی وانتشارافکارت اونم بی فضای متشنج شبکه های بیگانه...
اینجا تویی واخبارساده وسلامت...