مـــــولای مــا نمونـــ ه ی دیــگر نداشتـــ ه استــــــ
اعـــجاز خلقتـــ استـــ و برابـــر نداشتـــ ه استــــــ

وقتـــــ طوافـــــ دور حــــرم فکـــــــر مـــی کنـــــــم
ایـــن خانـــ ه بی دلیـــل ترکــــ بر نداشتـــ ه استـــــ

✿ ♥ ✿ ♥ ✿ ♥ ✿


دیدیــــــم در غدیـــــر کـــ ه دنیا بــ ه جــــز علـــــی
آییـــنــ ه ای بـــرای پِیــَــمبَر نداشتــــ ه استـــــــــ

سوگنــــد مــی خـــورم که نبـــی شهر عِلـــم بــود
شهـری که جــز علــــی دَرِ دیــگر نداشتــ ه استــــــ

✿ ♥ ✿ ♥ ✿ ♥ ✿

طــوری ز چارچـوبــــــ در قلعـــ ه کنـــــده استــــــ
انـــگار قلعــ ه هیــــچ زمـــان در نداشتــ ه استــــــ

یا غیـــر لافتــــــی صفتــــــی در خُــورَش نبـــــــود
یا جبرئیــــــــــل واژه بهتــــــر نداشتــــ ه استـــــــ

✿ ♥ ✿ ♥ ✿ ♥ ✿

چون روز روشن است که در جهل گمشده استـــــ
هــر کس که ختــمِ نادعلــــی بر نداشتــ ه استـــــ

ایــــن شعـــــر استعــــــاره نـــــدارد بــــــــرای او
تقصیـــــر مـن کــ ه نیستـــــ برابر نداشتـ ه استـــــ

✿ ♥ ✿ ♥ ✿ ♥ ✿افسران - مـــــولای مــا نمونـــ ه ی دیــگر نداشتـــ ه استــــــ