دهه ی اول محرم
مراسم تشیع پیکرشهدای گمنام
از43شهیدگمنام 4 شهیدگمنام به استان میرسد!
2شهیدسهم شهرستان ساری دانشگاه قدسیه ی خواهران و 2شهیدگمنام دیگرسهم دانشگاه آازد اسلامی واحدتنکابن شده است!
سلام برشهدای گمنام