این عهد خداست که زمین را از حجتش خالی نمی گذارد. حضرت عشق مدت هاست قیام کرده است. اگر این گونه نبود پس از چه رو آن هنگام که قائم می خوانی اش از جایت بر می خیزی؟

امروز رفتن ما شرط است و ظهور رسیدن ماست به خیمه ی مولا. کفر و نفاق با تمام قوای و هست و نیستش چونان کفی فناشدنی است. خدای بچه بسیجی ها بهترین مکرکنندگان است. لبیک بگوی و به میدان آی که پیروزی از آن ماست.

جانـــــــــــــــــم به فدایت رهبـــــــــــــرم